برتر جشنواره خوارزمی

کسب رتبه اول منطقه و راهیابی به مرحله استانی جشنواره خوارزمی در محور برنامه نویسی توسط دانش آموز سید امیرحسین طباطبائی را به کارکنان و دانش آموزان مجموعه مدارس شایان تبریک عرض می نماییم.