آفرین بر قهرمانان غیور…تیزچنگان توانا و فکور
افتخار آفرینی تیم والیبال مدرسه و کسب نایب قهرمانی منطقه را به این عزیزان ، اولیاء گرامی ، کارکنان و دانش آموزان دبیرستان شایان تبریک و شاد باش می گوییم.