منتخب شورای دانش آموزی شاهین شهر

انتخاب دانش آموز یاشار پوربندری به عضویت شورای دانش آموزی شاهین شهر را به مجموعه دانش آموزی مدارس شایان تبریک عرض می نماییم.