فعال ترین دانش آموزان در گروه های آموزش مجازی کلاسی با عملکرد مثبت در تعامل با آموزگار، ارائه تکالیف، کنفرانس ها انجام آزمون های آنلاین و کلیه موارد خواسته شده از طرف آموزگار،در یک. ماه اخیر
💓💓🌹🌹👆👆