خداوندا.یک سال پر درد داشتیم ویک جان پر زجر، ای عزیز دوگیتی ما را دریاب و تدبیری عنایت کن که سخت درمانده ایم .در چشم آب داریم ودر دل آتش، اول و آخر تویی. برآتش درونمان خنکای کرمت را قرار ده که اگراجابت نکنی نابودیم واگر پذیرا باشی موجودیم. الهی با دودست تهی باز امده ایم، چه میشود مرهمی بر دل خستگان نهی ؟. نوروزمان درسراشیبی بیماری رنگ باخته و آینده مان مبهم. .اگر ننوازی چه کنیم که ناتوان وگمراهیم. الهی فرزندان برچهره های غم گرفتمان نظاره میکنند ودرونشان پر از اضطراب ونومیدی است .ما را به ناسپاسیهای گذشته مان ببخش که نعمتهایت را قدر ندانستیم. الهی ای دستگیر درماندگان.دنیا درمانده ی دستگیری توست.و عزیزان ودوستان. همکاران و دانش اموزانم در انتظار کرمت قدم به سال نو می نهند .در این لحظات ملکوتی و به عزت دعای جلیله تحویل سال همه را دریاب که شادکامیشان آرزوی من است .
الهی امین 🙏
💓 نوروزتان آن باشد که آرزو دارید💓
موسس مدارس غیردولتی شایان
حسن شایان