اولیای محترم پایه ششم
شیوه نامه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان(سمپاد) به پیوست ارسال می گردد . با مطالعه دقیق و با ورود به سایت www.azmoon.medu.ir جهت ثبت نام اقدام نمایید .

رمز ورود به دانش اموزان تحویل داده شده است .