برترین های مرحله اول پایش علمی مدارس متوسطه

دانش آموزان برتر در آزمون علمی مرحله اول در سطح مدارس استان اصفهان