افتخار قبولی در مدارس استعدادهای درخشان

درود و سپاس