افتخار آفرینان مسابقات قرآن،عترت و نماز

افتخار آفرینان مساباقت قرآن ، عترت و نماز دبیرستان شایان