اجرای گروه های هنری

اجرای گروه سرود،تئاتر،نمایشنامه خوانی‌دبستان در مسابقات فرهنگی هنری امید فردا1402 در سطح‌منطقه