از جناب آقای شایان موسس محترم توسط دانش آموزان پایه دوم خانم پاینده