با عشق و صمیمیت به دانش آموزانم که در حقیقت آموزگاران من، و معلمین که همکلاسی هایم و اولیا که همسفران کاروان علمی و مهارتی مدارس شایان هستند افتخار کرده و وجود همه این عزیزان را در راستای سازندگی فکر و هوش متعالی می ستایم.
مؤسس مدارس غیر دولتی شایان