کلیپ های تدریس از دروس پایه چهارم در فایل های زیرقرار دارد که شامل :
تدریس ریاضی ( محیط ومساحت)
آقای بابادی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
تدریس علوم گوناگونی گیاهان
(تک لپه ای ها، گرده افشانی)
خانم ناظریان
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
تدریس ریاضی (اعداد اعشار)
خانم ناظریان
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
تدریس ریاضی( چهارضلعی ها ومساحت)
خانم نجومی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
تدریس فارسی (جمله و. منادا)
آقای بابادی