افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی و هنری

روشن و قطعی بودن هدف نقطه‌ی شروع تمام موفقیت‌هاست.